تعداد مهمانانخدمات و محصولات دریافتیهدیه بهشت یارمبلغ کل30 نفر
صندلی : 30 عدد
سایبان : 1 عدد
میز پذیرایی : 1 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 3 باکس
اجاره رومیزی : 1 عدد
دستمال کاغذی : 2 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 50.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 2.489.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 2.439.000 تومان35 نفر
صندلی : 35 عدد
سایبان : 1 عدد
میز پذیرایی : 1 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 3 باکس
اجاره رومیزی : 1 عدد
دستمال کاغذی : 2 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 50.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 2.533.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 2.483.000 تومان40 نفر
صندلی : 40 عدد
سایبان : 1 عدد
میز پذیرایی : 1 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 4 باکس
اجاره رومیزی : 1 عدد
دستمال کاغذی : 2 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 60.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 2.631.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 2.571.000 تومان45 نفر
صندلی : 45 عدد
سایبان : 1 عدد
میز پذیرایی : 1 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 4 باکس
اجاره رومیزی : 1 عدد
دستمال کاغذی : 2 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 60.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 2.675.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 2.615.000 تومان50 نفر
صندلی : 50 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 5 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 3 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 70.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.085.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.015.000 تومان60 نفر
صندلی : 60 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 6 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 3 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 70.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.227.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.157.000 تومان65 نفر
صندلی : 65 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 6 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 3 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 70.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.271.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.201.000 تومان70 نفر
صندلی : 70 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 7 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 4 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 70.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.399.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.329.000 تومان80 نفر
صندلی : 80 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 7 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 4 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 70.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 50.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.513.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.443.000 تومان85 نفر
صندلی : 85 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 7 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 4 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 80.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.557.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.477.000 تومان90 نفر
صندلی : 90 عدد
سایبان : 2 عدد
میز پذیرایی : 2 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 8 باکس
اجاره رومیزی : 2 عدد
دستمال کاغذی : 4 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 90.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 3.699.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 3.609.000 تومان100 نفر
صندلی : 100 عدد
سایبان : 3 عدد
میز پذیرایی : 3 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 9 باکس
اجاره رومیزی : 3 عدد
دستمال کاغذی : 4 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 90.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 4.155.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 4.065.000 تومان110 نفر
صندلی : 110 عدد
سایبان : 3 عدد
میز پذیرایی : 3 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 9 باکس
اجاره رومیزی : 3 عدد
دستمال کاغذی : 4 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 90.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 4.243.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 4.153.000 تومان120 نفر
صندلی : 120 عدد
سایبان : 3 عدد
میز پذیرایی : 3 عدد
اجاره رومیزی : 3 عدد
مداح و سیستم صوتی
گل آرایی مصنوعی در مزار
دستمال کاغذی : 4 جعبه
آب معدنی : 10 باکس
حمل و نقل

- تخفیف 90.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 4.465.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 4.375.000 تومان130 نفر
صندلی : 130 عدد
سایبان : 4 عدد
میز پذیرایی : 3 عدد
مداح و سیستم صوتی(دایناکورد)
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 11 باکس
اجاره رومیزی : 3 عدد
دستمال کاغذی : 5 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 100.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 5.192.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 5.092.000 تومان140 نفر
صندلی : 140 عدد
سایبان : 4 عدد
میز پذیرایی : 3 عدد
مداح و سیستم صوتی(دایناکورد)
گل آرایی مصنوعی مزار
آب معدنی : 12 باکس
اجاره رومیزی : 3 عدد
دستمال کاغذی : 5 جعبه
حمل و نقل

- تخفیف 100.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 70.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 5.334.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 5.234.000 تومان150 نفر
صندلی : 150 عدد
سایبان : 4 عدد
میز پذیرایی : 3 عدد
اجاره رومیزی : 3 عدد
مداح و سیستم صوتی (دایناکورد)
گل آرایی مصنوعی در مزار
دستمال کاغذی : 5 جعبه
آب معدنی : 13 باکس
حمل و نقل

- تخفیف 120.000 تومانی اعمال شده روی پکیج
- ارسال کد تخفیف 100.000 تومانی برای خرید سایر محصولات


مبلغ اصلی: 0.000.000 تومان

مبلغ با تخفیف: 0.000.000 تومان
سبد خرید

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش